دستگاه اره نواری افقی با اره نواری با اندازه بزرگ طراحی شده جدید

February 21, 2017
آخرین اخبار شرکت دستگاه اره نواری افقی با اره نواری با اندازه بزرگ طراحی شده جدید

دستگاه اره نواری افقی با اره نواری با اندازه بزرگ طراحی شده جدید

1. باند اره تیغه با دندان هر دو طرف، می توانید در همان زمان از کارخانه چوب بری راه رفتن به جلو و عقب برش.

2. با تیغه اره نواری آلیاژی سخت، برای برش چوب سخت مناسب است.

3. کنترل خودکار کامپیوتری

آخرین اخبار شرکت دستگاه اره نواری افقی با اره نواری با اندازه بزرگ طراحی شده جدید  0آخرین اخبار شرکت دستگاه اره نواری افقی با اره نواری با اندازه بزرگ طراحی شده جدید  1